fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดีย)

  • 21 พ.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1.งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
- ดูแลออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับงาน
- ถ่ายทำตัดต่อวีดีโอสำหรับสื่อการเรียนการสอน
- จัดหาเครื่องมือหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ และนักศึกษา
2. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (Artwork) ทุกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- บันทึกภาพและวีดีโอ สำหรับงานพิธีการและกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และนำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ
3. งานดูแลระบบ e-Learning
- ดูแลให้บริการระบบ Moodle ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
- ทำการเพิ่มรายวิชาในระบบ Moodle ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
- ดูแลให้บริการในส่วนของ e-Learning ในส่วนระบบอื่นๆ ที่เกี่ยข้อง
4. วางแผนงานและงานอบรม
- วางแผนงานตลอดปีการศึกษา
- จัดอบรมการผลิตสื่อหรือการใช้สื่ออย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโลยีและการสื่อสารการศึกษา การออกแบบผสมระหว่าง e-Learning และสื่อเทคโลยีการศึกษา
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบเดิมๆได้
- มีทักษะในการนำเสนอและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , Premiere pro ,Lightroom
- มีทัศนคติสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
- มีความสามารถในการปรับตัว และหยืดหยุ่น
- มีความสามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130