fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนและงบประมาณ (งานวางแผน )

  • 10 ก.ย. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารแผนพัฒนาวิทยาลัยในทุกด้าน
2. จัดทำแผนกลยุทธ์ในแต่ละระยะและแผนปฏิบัติการรายปีระดับสถาบัน
3. จัดระบบการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
4. วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุกไตรมาส
5. ประเมินผลแผน จัดทำรายงานประเมินแผน และรายงานประจำปี
6. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัย
คุณสมบัติ
1. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ วางแผน และคิดงานเชิงสร้างสรรค์
2. มีความสามารถในการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน และต่อองค์กร
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
5. มีประสบการณ์ระบบประกันคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00 - 17.00 น.

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130