fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์พยาบาล ประจำหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

  • 2 ก.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต หรือเทียบเท่า
3. มีวุฒิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
4. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 450 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130