fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์พยาบาล ประจำหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

  • 2 ก.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต หรือเทียบเท่า
3. มีวุฒิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
4. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 450 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130