fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

บรรณารักษ์ (งานวารสารและฐานข้อมูลวารสารออนไลน์)

  • 12 ม.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการงานวารสาร และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์
2. พัฒนางานวิทยาบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐ และองค์กรวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสืบค้นทางวิชาการ รวบรวมสารสนเทศและสิ่งของที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวิทยาลัย
4. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน 
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130