fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

เลขานุการ (คณะวิชา)

  • 3 ก.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. บริหารจัดการระบบเอกสาร การรับเข้า ส่งออก จัดเก็บและโต้ตอบเอกสาร
2. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3. งานบันทึกตารางนัดหมายผู้บริหาร
4. งานในระบบ E-document และ E-mail
5. งานเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
6. งานบันทึกกิจกรรมปฏิทินวิทยาลัยฯ งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 25 - 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130