fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

เลขานุการ (คณะวิชา)

  • 24 พ.ย. 2564
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการระบบเอกสาร การรับเข้า ส่งออก จัดเก็บ
และโต้ตอบเอกสาร
2. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3. งานบันทึกตารางนัดหมายผู้บริหาร
4. งานในระบบ E-document และ E-mail
5. งานเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
6. งานบันทึกกิจกรรมปฏิทินวิทยาลัยฯ งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจตริต ในการปฏิบัติงาน
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น. 

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130