fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเขียนโปรแกรม)

  • 20 ส.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. ดูแลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย ทั้งในส่วนของอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต
2. ดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆ
3. ดูแลให้ความช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานแก่ผู้รับบริการ กรณีเกิดปัญหาในการใช้งาน

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็ปไซต์ และระบบงานต่างๆ
3. มีความรู้ PHP, CodeIgniter Framework (CI), Html5, Css3, Javascript
4. มีความเข้าใจหลักการทำงานของ OOP และ MySQL
5. ถ้าเขียน Angular JS, Vue JS ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
2. มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. มีความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. สามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
5. สามารถสื่อสารพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130