fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สัญลักษณ์

ต้นโมก และ ดอกโมก

ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2527 พระองค์ทรงปลูกเพื่อเป็นธรรมบูชา แด่แม่พระ จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “โมก คือ เครื่องหมายบูชาความดี”

ต้นโมก

เป็นไม้ท้องถิ่นที่มีความทนทาน เป็นไม้ที่สามารถนำมาตัดและตกแต่งรูปทรงให้มีความงามได้ดังใจ ปรารถนาเป็นไม้ที่มีดอกเล็กๆ สีขาว มีกลิ่นหอมชื่นใจ

ดอกโมก

มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็นระรื่น มีกลีบเล็กๆ ซ้อนกันหลายชั้น มีลักษณะห้อยลงสู่พื้นดิน “ต้นโมก” และ "ดอกโมก" จึงให้ความหมายที่สำคัญยิ่ง เพราะเปรียบเหมือน ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ

  • เปรียบเหมือนความดีที่ทุกคนมีเมื่อเกิดมา
  • เปรียบเหมือนความละเอียดอ่อนของจิตใจ
  • เปรียบเหมือนความอดทนพากเพียรที่จะเรียนประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
  • เปรียบเหมือนความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตน
  • เปรียบเหมือนการยินยอมที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้ดีงาม และดีพร้อมในทุกด้านเพื่อจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางใจ
  • เปรียบเหมือนการแผ่กระจายคุณธรรมแห่งความรักและเมตตากรุณาไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง