fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 18 ข้อบังคับ

1.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2549


2.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การรับประกันคุณภาพ พ.ศ. 2549


3.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ.2549


4.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย ว่าด้วยการสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ พ.ศ. 2555


5.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549


6.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2561


7.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2549


8.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2549


9.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549


10.ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2564


11.ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2563


12.ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563


13.ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2563