fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์

" วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก "

อัตลักษณ์

" ความรู้ดี มีความรักและเมตตา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ "

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  • 1. ดำรงตนตามคุณธรรม 12 ประการ ศรัทธาต่อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองดี
  • 2. ใฝ่รู้ตลอดชีวิตในศาสตร์แห่งวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • 3. มีทักษะและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
  • 4. มีภาวะผู้นำเชิงความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิชาชีพและสังคม
  • 5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลและสื่อสารเชิงวิชาชีพและสังคมได้อย่างน้อย 3 ภาษา
  • 6. มีทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยการปรับตัวในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ