fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น”

นโยบาย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ยึด ปรัชญา “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” ดังนั้น วิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดการศึกษาตามแบบ ฉบับของพระเยซูคริสตเจ้าในการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพื่อการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติด้วยความรู้ ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะทางเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการสร้างสรรค์ ความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความรู้คู่ความดี

พันธกิจ

  1. 1. การผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. 2. การวิจัย มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ และใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม
  3. 3. การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ศักยภาพของวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  4. 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สร้างความเข้าใจ ชื่นชม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอย่างสร้างสรรค์
  5. 5. การบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักธรรมาภิบาล