fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติด้านการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • 20 ก.พ. 2567
  • สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการบริการวิชาการ

"การอบรมเชิงปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติด้านการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" 

13 หัวข้อ ในรูปแบบออนไลน์


จัดโดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 > คลิกเพื่อสมัคร <


โดยมีหัวข้อดังนี้ >

หัวข้อที่ 1 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการเขียนรายงานผลการวิจัย
วันที่ 1 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 2 การทดสอบแบบ t  และการเขียนรายงานผล
วันที่ 2 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และการเขียนรายงานผล
วันที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 4 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
วันที่ 17 เมษายน 2567
เวลา 09:00-12:00 น.
วิทยากรโดย อ.ศราวุธ มั่งสูงเนิน
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 5 วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำ (Repeated Measures ANOVA) และการเขียนรายงานผล
วันที่ 18 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 6 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และการเขียนรายงานผล
วันที่ 22 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 7 เงินทองต้องวางแผน และการใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณเงินบำนาญ กองทุนประกันสังคม การวางแผนการเงินหลังเกษียณ
วันที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย อ.ศรีสมร สินทับ
--------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
วันที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 9 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
วันที่ 24 เมษายน 2567
เวลา 09:00-12:00 น.
วิทยากรโดย อ.ศราวุธ มั่งสูงเนิน
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression Analysis) และการเขียนรายงานผล
วันที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ( Factor Analysis) และการเขียนรายงานผล
วันที่ 29 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 12 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วันที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์

--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อที่ 13 เงินทองต้องวางแผน และการใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการเงินส่วนบุคคล และสถานะการเงินส่วนบุคคล
วันที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 13:00-16:00 น.
วิทยากรโดย อ.ศรีสมร สินทับ
--------------------------------------------------------------------------------

คลิกเพื่อสมัคร <