วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย สื่อถึงแนวคิด ปรัชญา อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มากด้วยคุณภาพแก่สังคมต่อไป