fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

การดูแลแบบประคับประคองที่เน้นการส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ป่วย และครอบครัว

  • 1 เม.ย. 2564
  • Admin
  • SLC

วัน/เดือน/ปี   เวลา

เรื่อง

วิทยากร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2564

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิด

 

09.00 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

การจัดการอาการทุกข์ทรมานทางด้านจิตวิญญาณ

การจัดการอาการทุกข์ทรมานด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้ป่วย และครอบครัว

นักบวช พระภิกษุ ๓ ศาสนา

อาจารย์ ดร. พว. กัลยกร ฉัตรแก้ว

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 15.00 น.

การส่งต่อการดูแล รวมถึงการดูแลที่บ้าน

อาจารย์ พว.สุรีย์ ลี้มงคล

ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ

15.00 - 16.30 น.

การดูแล เพื่อความสุขสบาย และการดูแลแบบองค์รวม (comfort care) ที่เน้นการเข้าใจ เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้ใช้บริการ

อาจารย์ ดร.พว.ปานตา 

อภิรักษ์นภานนท์

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน  2564

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 10.30 น.

 

10.30 - 12.00 น.

 

หลักการ แนวคิด นโยบายการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง ในประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง

อจ.พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

 

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.00 น.

 

14.00 -15.00 น.

บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนนโยบายในการดูแลผู้ป่วย ประคับประคอง

การประเมินผู้ป่วย และครอบครัวด้วยความเข้าใจตัวตน และจิตวิญญาณ ของผู้ใช้บริการในการ ประชุมครอบครัว การวางแผนล่วงหน้า การทำพินัยกรรมชีวิต และการจัดการ

อาจารย์ พว.สมจิตร ประภากร

 

อาจารย์ ดร.พว.ปานตา 

อภิรักษ์นภานนท์

วันพุธที่ 16 มิถุนายน  2564

9.00 – 12.00  น.

การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ผู้ป่วย  ครอบครัว ผู้ดูแล และ ด้วยความเข้าใจอารมณ์ จิตวิญญาณตนเองและผู้ใช้บริการในการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง โดยใช้หลัก ซาเทียร์

ผศ.ดร.พรรณวิภา  บรรณเกียรติ

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.00 น.

Work shop

แบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ กลุ่มละ 10 คน

- ผศ.ดร.พรรณวิภา  บรรณเกียรติ

- ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

- ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด

- ผศ ดร.สุวรรณา อนุศานติ

- อาจารย์ ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

- อาจารย์ วัลลภา  กิตติมาสกุล

16.00-16.30 น.

ประเมินผล และ ปิดการประชุม