fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบประคับประคอง : การบริการสู่การวิจัย

  • 1 เม.ย. 2564
  • Admin
  • SLC

จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี   เวลา

เรื่อง

วิทยากร

วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม  2564

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิดและแนะนำการก้าวสู่ปี 36 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รศ.ดร.อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

09.00 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง

กฎหมาย เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง

อจ. พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ผอ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนางานและการหาความรู้  (ความแตกต่างระหว่าง CQI เรื่องเล่า  นวตกรรม   และCase Study)

รศ.ดร. สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล

 

 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม  2564

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 10.30 น.

 

 

 

10.30 - 12.00 น.

 

แนวคิดทฤษฎี การดูแลผู้ป่วย และครอบครัวแบบประคับประคอง

แนวโน้ม การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย และครอบครัวแบบประคับประคอง

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัว แบบประคับประคอง

อาจารย์ ดร. พว. ปานตา 

อภิรักษ์นภานนท์

 

 

อาจารย์ สมจิตร ประภากร

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

 

 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัว แบบประคับประคอง

-การวิจัยแบบมีส่วนร่วม

-การวิจัยแบบผสมผสาน

-การวิจัยคุณภาพ

การออกแบบงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ระบบและการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และครอบครัว แบบประคับประคอง

ผศ ดร เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

ดร. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย

รศ ดร พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม  2564  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำวิจัย)

9.00 – 12.00  น.

การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

แบ่งกลุ่มตามความสนใจ  เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงร่างการวิจัย   เรื่องละ  3-5 คน

อาจารย์ ดร.พว. ปานตา 

อภิรักษ์นภานนท์

รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

ผศ.ดร.พรรณวิภา  บรรณเกียรติ

ดร.รุ่งนภา  ป้องเกียรติชัย

รศ.ดร.อรพรรณ   ลือบุญธวัชชัย

ผศ.ดร.สุวรรณา   อนุสันติ

รศ.ดร.จินตนา     อาจสันเที๊ยะ

ผศ.ดร.กุลพิชฌาย์  เวชรัชตพิมล

ผศ.ดร.สุวรรณี    ละออปักษิณ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.00 น.

การพัฒนาโครงร่างการวิจัย  (ต่อ)

อาจารย์ ดร.พว. ปานตา 

อภิรักษ์นภานนท์

รศ ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

ผศ.ดร.พรรณวิภา  บรรณเกียรติ

ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย

รศ.ดร.อรพรรณ   ลือบุญธวัชชัย

ผศ ดร.สุวรรณา อนุสันติ

รศ.ดร.จินตนา  อาจสันเที๊ยะ

ผศ.ดร.กุลพิชฌาย์  เวชรัชตพิมล

ผศ.ดร.สุวรรณี    ละออปักษิณ

16.00 - 16.30 น.

นำเสนอ Research Concept