fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

  • 27 ส.ค. 2562
  • คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา : 2563

หลักสูตร : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา : การบริหารทางการพยาบาล

 

ข้อมูลรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครและคำแนะนำในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

แบบฟอร์มการสมัคร 

- ใบชำระค่าสมัครสอบ

- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ