fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สมัครเรียน

การสมัครเรียน

1. ลงทะเบียนใชง้านระบบ TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (กรณีผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS)

วันที่ 9 - 21 มิถุนายน 2563

https://student.mytcas.com


2. สมัครเรียนออนไลน์

T-cas รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) หลังจากลงทะเบียนTCASเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครOnline กับทางวิทยาลัยฯ


  • วันที่ 9 - 21 มิถุนายน 2563


3. ชำระเงิน

อัตราค่าสมัครคนละ 400 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม ธนาคาร) วิธีชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

2. ชำระด้วยผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุก ธนาคาร มาที่ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 002-703-9577

ภายใน 3 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าใบสมัคร

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
E-Mail : reg@slc.ac.th
โดยตั้งชื่อ หัวเรื่องเป็น
ชื่อ -นามสกุล และรอบที่สมัคร

เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินจากผสู้มัครแล้ว จะออกบัตร ประจำตัวผู้สมัครส่งกลับให้ทาง

E-Mail ของผสู้มัคร ที่ ส่งหลักฐานมายืนยันกับฝ่ายรับสมัคร จึงถือว่าการสมัคร เสร็จสิ้นสมบูรณ์