fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ประวัติ

ประวัติ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญํติอุดมศึกษา พ.ศ.2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอ รับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ พัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินภาระกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาต่อมา ปื พ.ศ.2542 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชา จิตวิทยาองค์กร และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

ในปี 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

image

เกียรติประวัติวิทยาลัย

 • 5 กันยายน 2528 ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
 • 13 ธันวาคม 2532 รางวัลเกียรติยศด้านสถานประกอบการดีเด่น จาก ฯพณฯ เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
 • 27 เมษายน 2533 รางวัลเกียรติยศ ด้านสถานศึกษามาตรฐานชั้นเยี่ยม จาก พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
 • 20 มิถุนายน 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 จาก บริษัท BVQI นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002
 • 19 มีนาคม 2541 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001
 • 13 – 15 สิงหาคม 2546 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม
 2. 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อวิชาการ
 3. 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. 4. ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ
 5. 5. โอกาสทางการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น
 6. 6. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต