fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 18 ข้อบังคับ


Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การรับประกันคุณภาพ พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ.2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย ว่าด้วยการสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ พ.ศ. 2555Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2561Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2564Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2563Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563Warning: Use of undefined constant Name_File - assumed 'Name_File' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp\htdocs\web\main\2018\about-us\fileslc.php on line 73
ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2563