.

ข้อสอบเสมือน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  
 

แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางการพยาบาลขั้นรวบยอด
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

- การพยาบาลจิตเวช

- กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- การพยาบาลผดุงครรภ์

- การพยาบาลผู้ใหญ่

- การพยาบาลมารดาทารก

- การพยาบาลอนามัยชุมชน

ข้อสอบเสมือน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

 

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

- การพยาบาลจิตเวช

- กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- การพยาบาลผดุงครรภ์

- การพยาบาลผู้ใหญ่

- การพยาบาลมารดาทารก

- การพยาบาลอนามัยชุมชน

 
 

.

 

วิธีทำ ข้อสอบเสมือน

1. คลิ๊กที่ข้อสอบที่ต้องการทำ

2. คลิ๊ก Run

3. คลิ๊ก Run

4. เริ่มทำข้อสอบ

 

ข้อสอบเครือข่ายภาคกลาง 1

วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

 

วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์

 

วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 

ข้อสอบสภาการพยาบาล 2549

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้สูงอายุ

การพยาบาลมารดาและทารก

การพยาบาลผู้ใหญ่

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

อนามัยชุมชนและการรักษาเบื่องต้น