Untitled Document
 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2561และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ฯ (สภาการพยาบาล)
ประกาศ นักศึกษาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบข้อเขียนรับตรง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบข้อเขียนรับตรง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบข้อเขียนรับตรง)
โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักกายภาพบำบัดเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


Media Channel (SLC Channel)

 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน