Untitled Document
  การจัดการความรู้ KM

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 241   |   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปการจัดการความรู้เรื่องมาตรฐานการตรวจประเมินและการบันทึกทางกายภาพบำบัด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 964   |   คณะกายภาพบำบัดการจัดการความรู้ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 567   |   คณะกายภาพบำบัดบทเรียนการเรียนรู้จากการซ้อมปฏิบัติการและการนำเสนอการสอนของอาจารย์ก่อนการสอน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 448   |   คณะกายภาพบำบัดเคล็ดลับในการสร้างงานวิจัยให้สำเร็จ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1429   |   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1462   |   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า :

 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน