Untitled Document

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin

ต้นโมก และ ดอกโมก
      ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2527 พระองค์ทรงปลูกเพื่อเป็นธรรมบูชา แด่แม่พระ จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “โมก คือ เครื่องหมายบูชาความดี”

ต้นโมก
      เป็นไม้ท้องถิ่นที่มีความทนทาน เป็นไม้ที่สามารถนำมาตัดและตกแต่งรูปทรงให้มีความงามได้ดังใจ ปรารถนาเป็นไม้ที่มีดอกเล็กๆ สีขาว มีกลิ่นหอมชื่นใจ

ดอกโมก
      มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็นระรื่น มีกลีบเล็กๆ ซ้อนกันหลายชั้น มีลักษณะห้อยลงสู่พื้นดิน “ต้นโมก” และ "ดอกโมก" จึงให้ความหมายที่สำคัญยิ่ง เพราะเปรียบเหมือน ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ
      - เปรียบเหมือนความดีที่ทุกคนมีเมื่อเกิดมา
      - เปรียบเหมือนความละเอียดอ่อนของจิตใจ
      - เปรียบเหมือนความอดทนพากเพียรที่จะเรียนประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
      - เปรียบเหมือนความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตน
      - เปรียบเหมือนการยินยอมที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้ดีงาม และดีพร้อมในทุกด้านเพื่อจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางใจ
      - เปรียบเหมือนการแผ่กระจายคุณธรรมแห่งความรักและเมตตากรุณาไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. การวิจัย มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ และใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ศักยภาพของวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สร้างความเข้าใจ ชื่นชม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอย่างสร้างสรรค์
5. การบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักธรรมาภิบาล

 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน