Untitled Document

คุณธรรม 12 ประการของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin

คุณธรรม12 ประการ
      วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญของวิทยาลัย 12 ประการ นักศึกษาผู้ซึ่งมีความพร้อมในคุณธรรมทั้ง 12 ประการนี้ จะส่งผลให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น มีความ เอื้ออาทรต่อมนุษย์ทุกระดับ และบรรลุถึงเป้าหมายปรัชญาวิทยาลัย ที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่ นั่น” และคำขวัญของวิทยาลัยที่ว่า“ ความรู้ คู่ความดี” คุณธรรม 12 ประการที่นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต้อง จดจำและปฏิบัติ ได้แก่
      1. ความซื่อตรง หมายถึง การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
      2. ความรักเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การให้ความรักต่อผู้อื่น คริสต์ศาสนาสอนให้มนุษย์รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ความรักแสดงออกมาหลายรูปแบบดังเช่น จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์กล่าวไว้ว่า “ ความรักนั้น อดทนนาน ความรักกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่จองหอง ความรักไม่คิดเห็นแก่ ตนฝ่ายเดียว ความรักไม่ฉุนเฉียว ความรักไม่ช่างจดจำความผิด ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ ความรักมีความหวังอยู่เสมอและอดทนต่อทุกอย่าง ”
      3. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักความเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข และความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
      4. ความสละตน หมายถึง การเป็นผู้เสียสละ รู้จักแบ่งปัน อุทิศตนเองด้วยเมตตาจิต บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป และประเทศชาติ ผลที่ได้รับคือความสุข ความอิ่มเอิบใจแก่ทุกคน
      5. ความข่มใจ หมายถึง การบังคับใจตนเองซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะ ให้ประพฤติแต่สี่งที่ดีงาม โดยมิต้องมีศัตรู และ ไม่ทำตามอำเภอใจของตนเองสามารถเอาชนะใจตนเองได้ก็ย่อมชนะปัญหาอุปสรรคอื่นๆได้
      6. ความอดทน หมายถึง ความอดทน พากเพียรที่จะเรียนจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
      7. ความจริงใจ หมายถึง การแสดงความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะเป็นคนที่น่าคบหาสมาคม และเป็นมิตรแท้
      8. ความเพียร หมายถึง ความขยัน มานะ อดทน เป็นลักษณะของจิตที่เลือกเฟ้นทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี และละเว้น ในสิ่งที่ควรเว้น ความประพฤติดีนั้นต้องอาศัยความตั้งใจ หมั่นพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ชอบจนเป็นนิสัยสืบไป
      9. ความมีจรรยาวิชาชีพ หมายถึง การประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ ความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติและการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว เก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถอย่างเต็มที่
      10. ความนอบน้อมสุภาพ หมายถึง ความถ่อมตน ยอมรับความจริงใจในตัวเอง มีกริยาอ่อนโยน สุภาพ ย่อมมีหัวใจ ที่เมตตากรุณา สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้
      11. ความมีวาจาดี หมายถึง การพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูดแต่ในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
      12. ความสะอาดกายใจ หมายถึง การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ โดยจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ให้เจริญไปในทางที่ดีงามทุกอย่าง
 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน