Untitled Document
  การจัดการความรู้ KM

สาระการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน KM ของคณะจิตวิทยา ปี 2560
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 118   |   คณะจิตวิทยารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 336   |   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปการจัดการความรู้เรื่องมาตรฐานการตรวจประเมินและการบันทึกทางกายภาพบำบัด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1221   |   คณะกายภาพบำบัดการจัดการความรู้ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 702   |   คณะกายภาพบำบัดบทเรียนการเรียนรู้จากการซ้อมปฏิบัติการและการนำเสนอการสอนของอาจารย์ก่อนการสอน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 540   |   คณะกายภาพบำบัดเคล็ดลับในการสร้างงานวิจัยให้สำเร็จ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1554   |   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ชื่อผู้จัดทำบทความ :   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1500   |   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า :

 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน