Untitled Document
  การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้โดยใช้ Simulation Based Learning ในการเรียนการสอน ในรายวิชาการรักษาพยาบาลขั้นต้น กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 355   |   คณะพยาบาลศาสตร์ผู้ป่วยเสมือน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 311   |   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์การสร้างและกำหนดหัวข้อวิจัย
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ณรงค์เดช เพ็ชร์ตรา   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 636   |   คณะกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ณรงค์เดช เพ็ชร์ตรา   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 586   |   คณะกายภาพบำบัดเทคนิคการสอน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ณรงค์เดช เพ็ชร์ตรา   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 567   |   คณะกายภาพบำบัดสาระการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน KM ของคณะจิตวิทยา ปี 2560
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 494   |   คณะจิตวิทยารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 666   |   สำนักวิชาศึกษาทั่วไปการจัดการความรู้เรื่องมาตรฐานการตรวจประเมินและการบันทึกทางกายภาพบำบัด
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : ธัษชนน พลงาม   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 5366   |   คณะกายภาพบำบัดจำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า :

 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน