Untitled Document

29
เมษายน
2561

ภาพกิจกรรมในรายวิชา 303319 การออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์ ณ ดับบลิว อาร์ คลินิกกายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 29 เมษายน 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 540

     ในรายวิชา 303319 กายภาพบำบัดทางสูติ-นรีเวชศาสตร์ มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์” ณ ดับบลิว อาร์ คลินิกกายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์ให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ (สถานการณ์จำลอง) เป็นการกระตุ้นให้เกิดทักษะ และความเข้าใจอีกบทบาทหนึ่งของการจัดการทางกายภาพบำบัดในน้ำแก่สตรีตั้งครรภ์ได้ Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน