Untitled Document

28
มีนาคม
2560

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 28 มีนาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 2266

หน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการสอน และวัดผลในรายวิชาที่สอนและร่วมสอน  ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพัฒนาการจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาที่กำกับดูแล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  คุณสมบัติอื่นๆ  รายละเอียดงาน/ด้านความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบรายวิชาที่กลุ่มวิชามอบหมาย หรือร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดเตรียมการเรียนการสอน
2. เตรียมการสอนและทำการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชา
3. จัดทำแผนการสอนและทำการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นๆ
4. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ
5. พัฒนาวิธีการสอนแนะนำแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
7. พัฒนาวิชาการ โดยการทำวิจัย แต่งตำรา บริการวิชาการ
8. ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อนำมาประกอบการสมัครงาน
     
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท-ปริญญาเอก
 
ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน