Untitled Document

15
พฤษภาคม
2560

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 4
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 15 พฤษภาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 3550

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 4

เรื่อง Multitechniques for upper quarter management, Updated physical therapy management in stroke และ Physical therapy management in COPD with complication

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ระหว่างวันพุธที่ 26-วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

1.กำหนดการอบรมโครงการ

2.หนังสือเชิญของนักกายภาพบำบัดทั่วไป

3.หนังสือเชิญของนักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมโครงการ

4.ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 *****รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ ครั้งที่ 4 Update 21/7/2560*****

1.โครงการเรื่อง Multitechniques for upper quarter management จำนวน 80 คน จำนวนที่เหลือ (คน)
- อาจารย์พิเศษทางคลินิกของคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลในเครือสังฆมณฑลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
23
- นักกายภาพบำบัดศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป   
2.โครงการเรื่อง Updated physical therapy management in stroke จำนวน 70 คน จำนวนที่เหลือ (คน)
- อาจารย์พิเศษทางคลินิกของคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลในเครือสังฆมณฑลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
15
- นักกายภาพบำบัดศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป
3.โครงการเรื่อง Physical therapy management in COPD with complication จำนวน 70 คน จำนวนที่เหลือ (คน)
- อาจารย์พิเศษทางคลินิกของคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลในเครือสังฆมณฑลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
25
- นักกายภาพบำบัดศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป

วิธีชำระค่าลงทะเบียน 


โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 002-703957-7 โดยผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ภายใน 3 วันทำการหลังจากสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และปิดรับการชำระเงินภายในวันเดียวกัน หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน การรับเข้าอบรมพิจารณาตามลำดับการสมัครและการชำระเงิน ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเป็นระบบออนไลน์เท่านั้น รับสมัครอาจารย์พิเศษทางคลินิก โรงพยาบาลละ 3 คน โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ห้องละ 1 คน ขอความร่วมมือจากอาจารย์พิเศษทางคลินิก กรุณาสมัครก่อนวันที่ 1 ก.ค. 60 เนื่องจากหลังจากวันที่ 1 ก.ค.60 จำนวนที่นั่งของอาจารย์พิเศษทางคลินิกที่เหลืออยู่ จะถูกนำไปรวมกับจำนวนที่นั่งของ อาจารย์พิเศษและศิษย์เก่าของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักกายภาพบำบัดทั่วไป
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษทางคลินิกยังคงสามารถสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดิม แต่ไม่มีการสำรองที่ไว้ให้ หากจำนวนผู้สมัคร
ครบตามที่กำหนดไว้ อาจารย์พิเศษทางคลินิกอาจไม่ได้เข้ารับการอบรม


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs