Untitled Document

05
เมษายน
2560

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนา
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 05 เมษายน 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 211

หน้าที่รับผิดชอบ
1. พัฒนางานการประเมินบุคลากรประจำปี 
2. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและวิเคราะห์ศักยภาพการปฏิบัติงานรายบุคคล
3. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่งบุคลากรให้ได้รับการอบรมพัฒนาตรงตามตำแหน่งงาน
4. ดูแล ติดตามผลงานภายหลังการอบรมของบุคลากร
5. ดำเนินการเก็บข้อมูล การอบรมพัฒนาบุคลากร และ จัดทำฐานระบบข้้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแลงานด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล
7. ปฏิบัติงานทุกงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่วิทยาลัยกำหนด
 
คุณสมบัติอื่นๆ
-
 
วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน และ ด้านแรงงานสัมพันธ์
มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจตริต ในการปฏิบัติงาน
มีความประพฤติดี มีสัมมาคาราวะ มีความกระตือรือล้น ในการทำงาน
*** หากมีประสบการณ์ด้านสถานศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ *
 
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินสะสม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากร
- สวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัว
- สวัสดิการงบอบรมพัฒนาบุคลากร
- เครื่องแบบพนักงาน
 
ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108

  Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs