Untitled Document

28
มีนาคม
2560

รับสมัครหัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 28 มีนาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 142

 หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดระบบงานบริการในส่วนรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและคล่องตัว
2. จัดระบบงานสถานที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งตรวจสอบควบคุมกำกับการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
3. กำกับดูแลงานบริการงานพิมพ์ การจัดเลี้ยง การดูแลด้านอาคารสถานที่ การจัดบริการด้านหอพัก และการจัดบริการงานยานพาหนะ
4. ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยภาระงานทุกด้านของแผนกบริการกลาง พร้อมประเมินงานทุกด้านของแผนกบริการกลาง
5. จัดทำแผนประจำปี
 
คุณสมบัติอื่นๆ  รายละเอียดงาน/ด้านความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
     ระดับการศึกษา
ปริญญาโท-ปริญญาเอก
 
สวัสดิการอื่นๆ
- กองทุนเงินสะสม
- งบประมานฝึกอบรมพัฒนารายบุคคล
- สวัสดิการรักษาพยาบาล
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน

ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs