Untitled Document

รับสมัครเรียน
  ชื่อผู้จัดทำบทความ : Admin   |  *เมื่อผู้สมัคร สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่วิทยาลัยฯ
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
เอกสารมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาใบระเบียนการแสดงผล จำนวน 1 ชุด (ใบปพ.1 หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา)
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.สำเนาใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
6.ใบรายงานผล GAT PAT 1 ใบ
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกด้วยปากกาน้ำเงิน และทางวิทยาลัยฯจะบัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมกำหนดการตามที่อยู่ที่ผู้สมัครส่งเอกสารมา ขอบคุณค่ะ
 Untitled Document