fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

  • 28 มี.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

หน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการสอน และวัดผลในรายวิชาที่สอนและร่วมสอน  ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพัฒนาการจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาที่กำกับดูแล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  คุณสมบัติอื่นๆ  รายละเอียดงาน/ด้านความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบรายวิชาที่กลุ่มวิชามอบหมาย หรือร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดเตรียมการเรียนการสอน
2. เตรียมการสอนและทำการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชา
3. จัดทำแผนการสอนและทำการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นๆ
4. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ
5. พัฒนาวิธีการสอนแนะนำแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา
7. พัฒนาวิชาการ โดยการทำวิจัย แต่งตำรา บริการวิชาการ
8. ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อนำมาประกอบการสมัครงาน
     
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท-ปริญญาเอก
 
ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108