Page 1 - Presentation Title
P. 1

หนงั สืออิเลคโทรนคิ ส
         เรื่อง

ทกั ษะการใสส ายสวนปส สาวะเพ่ือทบทวนดว ยตนเอง

(The learning module of retained Foley catheter for self
           tutoring)

                     ÃÈ.¾ÃÈÃÔ Ô ¾Ñ¹¸ÊÕ
                   Í.¾ÅÒÃµÑ ¹ ÍÃè¹Ê Ò¸µÔ
                   Í.»ÃÐÀÒ¾Ãó Êؤ¹¸¨µÔ µ

                    ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒʵÏ
                    Ç·Ô ÂÒÅÂÑ à«¹µË ÅÂØ Ê

                                                             1
   1   2   3   4   5   6