fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สมัครเรียน

การสมัครเรียน รับตรง

1. สมัครเรียนออนไลน์

รับตรง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครกับทางวิทยาลัยฯ
( คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ย GAP สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 คณะกายภาพบำบัดและคณะจิตวิทยา เกรดเฉลี่ย GPA สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00)

วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2563


2. ชำระเงิน

อัตราค่าสมัครคนละ 400 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม ธนาคาร) วิธีชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

2. ชำระด้วยผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุก ธนาคาร มาที่ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 002-703-9577


ภายใน 3 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าใบสมัคร

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
E-Mail : reg@slc.ac.th
โดยตั้งชื่อ หัวเรื่องเป็น
ชื่อ -นามสกุล และรอบที่สมัคร

เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินจากผสู้มัครแล้ว จะออกบัตร ประจำตัวผู้สมัครส่งกลับให้ทาง

E-Mail ของผสู้มัคร ที่ ส่งหลักฐานมายืนยันกับฝ่ายรับสมัคร จึงถือว่าการสมัคร เสร็จสิ้นสมบูรณ์