fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สมัครเรียน

การสมัครเรียน

image

เมื่อผู้สมัคร สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่วิทยาลัยฯ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 เอกสารมีดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาใบระเบียนการแสดงผล จำนวน 1 ชุด (ใบปพ.1 หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. สำเนาใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
  6. ใบรายงานผล GAT PAT 1 ใบ
  7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  8. เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกด้วยปากกาน้ำเงิน และทางวิทยาลัยฯจะออกบัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมกำหนดการตามที่อยู่ที่ผู้สมัครส่งเอกสารมา