fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สมัครเรียน

การสมัครเรียน

image
image

เมื่อผู้สมัคร สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่วิทยาลัยฯ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 เอกสารมีดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาใบระเบียนการแสดงผล จำนวน 1 ชุด (ใบปพ.1 หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา)
  4. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
  7. ใบรายงานผล GAT PAT 1 ใบ
  8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  9. เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกด้วยปากกาน้ำเงิน และทางวิทยาลัยฯจะออกบัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมกำหนดการตามที่อยู่ที่ผู้สมัครส่งเอกสารมา