fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ โดย สกอ. ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ โดย สกอ. ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

     - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ, ดร.จุรีวรรณ มณีแสง, ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ และอาจารย์ทรงวุฒิ บุริมจิตต์

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ ดร. เดือนเพ็ญ ทองน่วม, ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น และอาจารย์สุดารัตน์ สุวารี

     - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ รศ ดร รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, รศ ปรางทิพย์ อุจะรัตน์ และผศ. ดร เสาวลักษณ์ จิรธรรมกุล

     - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ คณะจิตวิทยา ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ, ดร.นงนุช โรจนเลิศ และดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ คณะจิตวิทยา ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์, อ.มยุรา นพพรพันธ์ และผศ.สรายุธ มงคล

      - หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ผู้ตรวจประเมินได้แก่ รศ.พิมพ์อำไพ เวนเซล, ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และผศ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

     

ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของท่านคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินทุกท่านค่ะ