fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สำนักงานสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 18 ข้อบังคับ

ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การรับประกันคุณภาพ พ.ศ. 2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ.2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย ว่าด้วยการสอบสวนอธิการบดีและคณาจารย์ พ.ศ. 2555


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2561


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2549


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549


ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2564


ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2563


ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563


ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2563